facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Kjønnsdelt valg av utdanning

Emneord:

– Å åpne for at fagbrev fra videregående skal gi studiekompetanse kan være ett tiltak for å redusere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, mener stortingsrepresentant Anette Trettenbergstuen (Ap).

Andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget var sammen med stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) invitert til å kommentere rapporten ”Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Status og årsaker” som ble lagt fram i dag.

Rapporten viser at til tross for at en rekke tiltak er satt inn for å få kvinner og menn til å velge utradisjonelt, så velger stadig flere kvinner tradisjonelt.

 

Les: Offentlige kvinner og private menn

 

– Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er kanskje den vanskeligste nøtta å knekke når det gjelder likestilling, mente Anette Trettenbergstuen.

Hun ønsket velkommen en debatt om hvilke grep man bør ta for å gjøre det lettere for ungdom å velge utradisjonelt. For fortsatt er enkelte næringer svært dominert av det ene kjønn, som for eksempel i pleie- og omsorgssektoren og i bygg- og anleggsbransjen.

– Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet starter med valg av utdanning. Derfor er et av forslagene på Arbeiderpartiets landsmøte seinere denne måneden å åpne for at fagbrev fra videregående skal gi studiekompetanse.

 

Les: Fra helsefagarbeider til sykepleier

 

Torbjørn Røe Isaksen synes ikke noe om forslaget om å åpne for studiekompetanse for dem som har fagbrev, Stortingsrepresentanten for Høyre var mer opptatt av hvordan de forskjellige utdanningene ble presentert for ungdommen i ungdomsskolen.

– Når lærere og rådgivere fokuserer så sterkt på omsorgsbegrepet når de snakker om arbeid i helse- og sosialsektoren, så kan det skape inntrykk av at sykepleie først og fremst handler om omsorg og ikke kunnskap.

Røe Isaksen dro også fram arbeidstidsordningene i offentlig sektor, som han opplevde som rigide og lite fleksible, og som en barriere for å få gutter til å velge arbeid i offentlig sektor.

Det var motdebattanten fra Arbeiderpartiet ikke enig i.

Røe Isaksen og Trettenbergstuen.JPG
Stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen (H) og Anette Trettenbergstuen (Ap) var invitert til å kommentere rapporten ”Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Status og årsaker” som ble lagt fram i dag. Foto: Bjørn Arild Østby.

KOMMENTARER

05.03.13 - Sykepleier en profesjon for begge kjønn (Kari Skrautvol)
Sykepleie er en viktig helseprofesjon for begge kjønn. Hva med en åpning for gutter som faller fra etter første år i videregående skole idag? Her vil de møte et meningsfylt studium, med struktur og klare forventninger til progresjon gjennom studiene. Vi vil gjøre den jobben som videregående skole i dag ikke får til i dag. Det vil bli et økende behov for spesialistsykepleiere i sykehusene. Det tenkes ikke nytt blant politiske partier for helseprofesjonene. Det er et tankevekkende innlegg fra ansvarlig redaktør Barh Tholens tidsskriftet Sykepleien nr 3 fra 28. februar om herskap og tjenere i dagens spesialisthelsetjeneste.Han sier følgende: Spør du meg er sykehusets tradisjonelle klasseinndeling blant personalet moden for den historiske skraphaugen. Det er på tide å samarbeide på likefot. Vi bør starte her først med å skape mer helse i våre sykehus gjennom analyse og systematisk helseveiledning fra spesialistsykepleiere.
05.03.13 - studiekompetanse (Heidi L Karlsen, spl stud.)
Av egen erfaring, der jeg går fra omsorgsarbeider til sykepleier, anbefaler jeg alle å ta generell påbygning før sykepleierstudiet. Sykepleierstudiet har i flere år gitt studieplass til oss med fagbrev, såkalt realkompetanse, og det kommer ofte fram, fra flere enn meg, at det er gunstig med generell studiekompetanse kontra realkompetanse. Man har via Generell SK mer å gå på både i mattematikk, norsk, engelsk og Naturfag. Dette forslaget deres kommer ikke til å lokke flere sykepleierstudenter, men øke antall frafall midt i studiet. Eneste lokkemiddel, er, som alltid, høyere lønn. Lønn for turnusarbeid, ansvaret og den etterspurte yrkesgruppa. Lettere inntakskrav, gjør IKKE studiet enklere, tvert om!

RELATERTE ARTIKLER


Nyhetsarkiv