Oppsummert forskning
Sykepleier spiser et måltid med en eldre dame
Forskningsnytt:
02. mai 2016, 13:43

Sakte sykepleie kan beskrives som en måte å levere god sykepleie på.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Artikkelforfatterne har undersøkt hvilke sider ved sykehjemsarbeidet som gir mening for de sykepleierne som har arbeidet lenge på sykehjem.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleiere foran pc
09. mars 2016, 10:05

Studien viser at informantene stort sett var fornøyde med å kommunisere ved hjelp av PLO-meldinger.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier åpner et medisinskap
07. mars 2016, 14:18

Hjemmesykepleierne i denne studien opplever organisatorisk skjevfordeling av makt. 

Tegning av jordmor som tar avskjed med nybakte foreldre som skal hjem fra sykehuset
Cochrane:
19. januar 2016, 10:03

Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp hvor jordmødre styrer oppfølgingen. 

Tegning av en sykepleier som skal gi influensavaksine til en liten gutt
Cochrane:
14. januar 2016, 16:45

Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier tar imot pasient på sykehjem
08. januar 2016, 12:58

En møteplass på tvers av institusjoner, fremmer kunnskap og samhandling mellom helsepersonell ved overføring av eldre pasienter.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Forside Forskning 1-2016
Hjemmesykepleien opplever utfordringer i samhandling med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.
Forskning Fagfellevurdert
En voksen hånd leier en barnehånd
05. januar 2016, 13:18

Parallelle gruppesamlinger for foreldre og barn, når en av foreldrene har en psykisk lidelse, var en positiv opplevlese for foreldrene.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne i rullestol får servert mat
04. januar 2016, 09:34

Mange pasienter i hjemmesykepleien mottar uformelle omsorgstjenester fra familie og venner.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier gjør klar smertestillende medikament
21. desember 2015, 10:50

Det er mulig å oppnå god smertelindring hos pasienter som gjennomgår katerebasert renal denervering.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier holder et smerteskåringsverktøy
18. desember 2015, 11:08

Sykepleiere og studenter trenger å styrke sin kompetanse på smertehåndtering på flere områder.

Innspill
Flyktninger på jernbanestasjonen i København
I dag, mer enn noen gang tidligere, står vi overfor en situasjon hvor vårt menneskesyn blir utfordret.
Forskning Fagfellevurdert
Smertevurdering ved intensivavdeling
11. desember 2015, 16:17

Studien viser at intensivsykepleirnes bruk av smertekartleggingsverktøy varierer.