Gutt med magesmerter som ligger på sofaen med et pledd over seg.
Nyttestoff fra Helsebiblioteket:

Gjennom Helsebiblioteket.no finner du smarte tips og lenker til kunnskap om smerter.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Studien viser at systematisk klinisk undersøkelse kan hjelpe sykepleiere til å treffe bedre beslutninger.

Sykepleier og eldre mann i rullestol
Forskningsnytt:

Kontakten med pasientene og pårørende var den viktigste kilden til stolthet for sykepleiere i hjemmesykepleien. 

Hånden til en farget kvinne holder hånden til hvit mann.
Forskningsnytt:

Somaliske kvinner har behov for tilpasset helseinformasjon om kosthold for å forebygge diabetes 2. 

Tegning av jordmor som tar avskjed med nybakte foreldre som skal hjem fra sykehuset
Cochrane:

Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp hvor jordmødre styrer oppfølgingen. 

Tegning av en sykepleier som skal gi influensavaksine til en liten gutt
Cochrane:

Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier tar imot pasient på sykehjem

En møteplass på tvers av institusjoner, fremmer kunnskap og samhandling mellom helsepersonell ved overføring av eldre pasienter.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Forside Sykepleien Forskning 4-2015
Smertevurdering av intensivpasienter

SISTE FAGUTVIKLING

Muligheten til å tilkalle mobil intensivsykepleier ved vurdering av pasienter ga sykepleiere på post økt trygghet. 

Sykepleier bør ta seg god tid til stell og la pasienten få pauser for å unngå anfall av tungpustethet. 

En studie tyder på at kurs for pårørende til kreftpasienter kan lette livssituasjonen. 

Personalet på en psykiatrisk døgnavdeling opplever simulering som en nyttig øvelse.

Konseptet hverdagsrehabilitering innebærer en underkjenning av de ansattes erfaring og kompetanse. 

Sykepleierstudentene ved Høgskolen i Hedmark bruker en øvingsbok som støtte i praksisstudiene. Boken kan styrke kvaliteten i utdanningen og bidra til å gjøre fremtidige sykepleiere tryggere i yrkesrollen.

Forskning Fagfellevurdert
En voksen hånd leier en barnehånd

Parallelle gruppesamlinger for foreldre og barn, når en av foreldrene har en psykisk lidelse, var en positiv opplevlese for foreldrene.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne i rullestol får servert mat

Mange pasienter i hjemmesykepleien mottar uformelle omsorgstjenester fra familie og venner.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier gjør klar smertestillende medikament

Det er mulig å oppnå god smertelindring hos pasienter som gjennomgår katerebasert renal denervering.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier holder et smerteskåringsverktøy

Sykepleiere og studenter trenger å styrke sin kompetanse på smertehåndtering på flere områder.

Innspill
Flyktninger på jernbanestasjonen i København
I dag, mer enn noen gang tidligere, står vi overfor en situasjon hvor vårt menneskesyn blir utfordret.
Forskning Fagfellevurdert
Smertevurdering ved intensivavdeling

Studien viser at intensivsykepleirnes bruk av smertekartleggingsverktøy varierer.