Illustrasjon av et mannshode fra siden der hjernen m/blodpropp er tegnet inn.
Helsebiblioteket:
09. mai 2016, 15:09

På helsebiblioteket.no finner du nyttig informasjon og kunnskap om hjerneslag.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Det kan være utfordrende for eldre som bor på sykehjem å få dekket sitt ernæringsbehov.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleiere foran pc
09. mars 2016, 10:05

Studien viser at informantene stort sett var fornøyde med å kommunisere ved hjelp av PLO-meldinger.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier åpner et medisinskap
07. mars 2016, 14:18

Hjemmesykepleierne i denne studien opplever organisatorisk skjevfordeling av makt. 

Tegning av jordmor som tar avskjed med nybakte foreldre som skal hjem fra sykehuset
Cochrane:
19. januar 2016, 10:03

Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp hvor jordmødre styrer oppfølgingen. 

Tegning av en sykepleier som skal gi influensavaksine til en liten gutt
Cochrane:
14. januar 2016, 16:45

Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier tar imot pasient på sykehjem
08. januar 2016, 12:58

En møteplass på tvers av institusjoner, fremmer kunnskap og samhandling mellom helsepersonell ved overføring av eldre pasienter.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Forside Forskning 1-2016
Hjemmesykepleien opplever utfordringer i samhandling med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.
Forskning Fagfellevurdert
En voksen hånd leier en barnehånd
05. januar 2016, 13:18

Parallelle gruppesamlinger for foreldre og barn, når en av foreldrene har en psykisk lidelse, var en positiv opplevlese for foreldrene.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne i rullestol får servert mat
04. januar 2016, 09:34

Mange pasienter i hjemmesykepleien mottar uformelle omsorgstjenester fra familie og venner.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier gjør klar smertestillende medikament
21. desember 2015, 10:50

Det er mulig å oppnå god smertelindring hos pasienter som gjennomgår katerebasert renal denervering.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier holder et smerteskåringsverktøy
18. desember 2015, 11:08

Sykepleiere og studenter trenger å styrke sin kompetanse på smertehåndtering på flere områder.

Innspill
Flyktninger på jernbanestasjonen i København
I dag, mer enn noen gang tidligere, står vi overfor en situasjon hvor vårt menneskesyn blir utfordret.
Forskning Fagfellevurdert
Smertevurdering ved intensivavdeling
11. desember 2015, 16:17

Studien viser at intensivsykepleirnes bruk av smertekartleggingsverktøy varierer.