Et blodsukkermålingsapparat holdes over en kurv med grønnskaer
Nytt fra helsebiblioteket:

Diabetes type 2 er en alvorlig kronisk sykdom, det er derfor viktig å kjenne godt til både forebygging og behandling av sykdommen.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Intensivsykepleier Bente Johanne Vederhus sammen med et foreldrepar med hver sin nyfødte tvilling på brystet, på Barneklinikken ved Haukeland sykehus

Premature barn er ekstra utsatte og må derfor fanges opp tidlig.

Seksjonsoverlege Annette Hylen Ranhoff og Spesialsykepleier i geriatri Elin Engh ved Diakonhjemmet sykehus
Forskning i praksis:

Elin Engh har skrevet mastergrad om sykepleieledet oppfølging av hoftebrudd. Nå er prosjektet i gang i praksis.

Intensivsykepleier overvåker pasientene på avdelingen
Forskningsnytt:

Det er sentralt for intensivsykepleiere å være føre var når det skjer endringer hos kritisk syke pasienter.

Eldre kvinne holder en blomsterbukett
Forskningsnytt:

Pasientene ønsket at palliativ omsorg skal hjelpe dem til å leve et meningsfylt liv i denne fasen.

Bildet viser spisesalen på et sykehjem med blomster på bordet og en mannlig beboer i bakgrunnen
Forskningsnytt:

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Eldre mann med blodsukkermåler på sykehjem
Diabetes på sykehjem.

SISTE FAGUTVIKLING

Ansatte tilegnet seg nye erfaringer og kunnskap som viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis.

Men antall spontanaborter blir ikke påvirket. Dette er blant funnene i forskning på sykepleieres turnusarbeid.

Pasienter med hjertesvikt som ikke tar medisiner som anbefalt har dårligere prognoser.

Ambulante akutteam trener for å bedre sikkerheten og unngå voldsepisoder.

For å dekke vår tids behov for sykepleie, bør det være forpliktende med refleksjonsgrupper i praksis. 

Sykepleier har en viktig rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av unge slagrammede.

Tegning av sykepleier og lege som har dekket på operasjonsduken med blomster, lys og servise.
Cochrane:

Bruk av klebrig innsnittsduk ved kirurgiske inngrep vil neppe gi færre pasienter med postoperative sårinfeksjoner.

Tegning av to jenter i karatedrakter
Cochrane:

Personer med astma får trolig bedre livskvalitet og bedre lungefunksjon når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre sykdommen og hverdagen.

Innspill
Bildet viser en sykepleier som noterer.
Redningsplanken vår har vært å satse på fagutvikling og forsking, skriver Sigrid Rannem, leder for postoperativ/intensiv ved Oslo universitetssykehus.
Innspill
Inga Marte Torkildsen
Vold og krenkelser i barndommen gir alvorlige helseproblemer.
Forskning Fagfellevurdert
Kompresjon av arteria radialis med kompresjonsrull
En randomisert kontrollert studie:

Bruk av kompresjonsrull gir lavere forekomst av blødning sammenliknet med to andre kompresjonsmetoder.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne gir baby melk av flaske

Mange helsesøstre oppfatter innvandrermødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse som lavere enn hos norske mødre.